Cílem výuky je naučit studenty základům španělského jazyka a orientaci v oblasti pravopisné a výslovnostní. Studenti se seznámí se základy španělského gramatického systému a naučí se základním konverzačním dovednostem, aby byli schopni dorozumět se v jednoduchých situacích.

Počátky, současný stav i perspektivy vývoje španělštiny v Americe stojí v popředí zájmu lingvistů již po mnoha desetiletí.

Po absolvování předmětu student umí napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokáže napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umí psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s metodami a možnostmi práce s publicistickými texty.

Předmět uvádí studenty do problematiky převodu odborného (neliterárního) textu.

V návaznosti na předmět KRS/KAHO1 jsou nadále prohlubovány znalosti o EU, z fungování mechanismů tržní ekonomiky, konkrétně podniků, jejich struktury, náplně práce nejdůležitějších oddělení.

Cílem předmětu je získat základní informace o právním systému Španělska. Studenti se seznámí s třemi složkami státní moci - zákonodárnou, výkonnou a soudní, jejich orgány, jejím fungováním, vztahy mezi jednotlivými orgány státní moci.

Cílem předmětu je podat základní informace o jazykovědné problematice románských jazyků se zaměřením na jazyk španělský.