Logo

Název projektu: Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000627

Kurz se zaměřuje na problematiku autorského práva s akcentem na nejčastěji řešené situace na veřejných vysokých školách v ČR a uživateli poskytne jak základní informace týkající se autorskoprávní ochrany, tak řadu praktických postřehů z praxe.

Kurz týkající se ochranný známek v ČR a zahraničí. 
Na základě získaných informací bude uživatel schopen základní orientace v problematice ochranných známek v rámci České republiky i v zahraničí a to včetně výpočtů souvisejících s touto problematikou.
Předpokládaný rozsah kurzu je min. 40 h (online i offline materiály).

Kurz, který poskytne uživateli základní informace týkající se ochrany vynálezu prostřednictvím patentové přihlášky v České republice i v zahraničí a to zejména s využitím Evropské patentové přihlášky a smlouvy "Patent Cooperation Treaty". 

Po absolvování bude uživatel komplexně spolupracovat s patentovým specialistou při zpracování přihlášky vynálezu. Absolvent kurzu bude schopen provádět i jednoduché výpočty, které s touto oblastí souvisí (počítání času, nákladů).

Předpokládaný rozsah kurzu je min. 40 h (online i offline materiály).

Základní kurz pro práci s rešeršními databázemi, jehož cílem je usnadnit orientaci a posílit kompetence v oblasti vyhledávání objektů chráněných průmyslovými právy.
Na základě získaných informací bude uživatel schopen vypracovat základní průzkum v oblasti patentové literatury s využitím standardizovaných kódů a třídicích systémů ve volně dostupných informačních zdrojích (např. pro potřebu projektového návrhu).
Předpokládaný rozsah kurzu je min. 40 h (online i offline materiály).

Kurz představuje základní informace týkající se ochrany duševního vlastnictví za pomoci institutu tzv. průmyslového vzoru, který je širší veřejnosti znám spíše pod názvem design. Absolvent kurzu získá základní znalosti a dovednosti pro porozumění oblasti průmyslového vzoru a orientaci v této problematice. Předpokládaný rozsah kurzu je min. 40 h (online i offline materiály).

Úvodem celého cyklu kurzů k problematice transferu poznatků a technologií uživatelé získají obecný vhled do základních aspektů autorskoprávní problematiky a duševního vlastnictví. Na základě získaných informací si uživatelé osvojí pojmy spojované s autorskoprávní problematikou a absolvováním kurzu budou připraveni na veškerá odbornější a detailnější témata problematiky duševního vlastnictví.

Tento kurz poskytne svému absolventovi základní přehled týkající se ochrany duševního vlastnictví. Absolvent bude schopen rozpoznat rozdíl mezi užitným vzorem a patentem. Absolvent rovněž získá přehled o tématu užitný vzor, výhodách i nevýhodách jeho využití, formách jeho přihlášení nebo o řízení o jeho zapsání. Předpokládaný rozsah kurzu je min. 40 h (online i offline materiály).

Kurz usnadní práci s vnitřními předpisy Ostravské univerzity v oblasti ochrany duševního vlastnictví a komercializace VaV. Absolvent tohoto kurzu získá informace o principech fungování mechanismů uplatňovaných v oblasti nakládání s duševním vlastnictvím na Ostravské univerzitě.
Předpokládaný rozsah kurzu je min. 40 h (online i offline materiály)