Didaktika TV pro fyzioterapeuty/ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.

Didaktika TV pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.

Seznámení studentů s metodickými zásadami zpracování bakalářské závěrečné práce. Náplní předmětu je shromažďování literatury a pramenů, práce s informačními zdroji, stanovení hypotéz a cílů práce, ...

Obsah předmětu orientuje posluchače v základních pravidlech práce s odbornou literaturou, způsobu výběru a zpracování dat obsažených v odborných publikacích a zásadami přípravy vysokoškolské kvalifikační práce.

Teoreticko-praktický předmět zaměřený na získání slovní zásoby a základních dovedností pro práci s odbornými texty ve zdravotnickém prostředí.

Protetická fyzioterapie (doplňkový kurz ke kurzu PROFY)

Studijní předmět protetická fyzioterapie je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem poskytnout základní informace o protetické fyzioterapii v předamputačním, poamputačním a protetickém období s využitím moderních kineziologicko-terapeutických metodik.

Protetická fyzioterapie po amputacích na horní končetině (doplňkový kurz ke kurzu PROFY)

Úkolem studijního předmětu je poskytnout zdravotní sestře bazální informace o možnostech, kdy jako profesionál může poskytovat základní péči rehabilitačního charakteru. Schopnost praktického uplatnění spolupráce obou profesí v kompexní péči o pacienta je stěžejním cílem tohoto studijního předmětu.