Student se seznámí se základními pojmy z oblasti socializace osobnosti. Pozornost je věnována problematice chování jedince v rámci sociální skupiny, skupinové dynamiky, manipulace, komunikace a prosociálního chování.

Cílem předmětu je seznámení studentů s procesem sociálního začlenění jedince do společnosti, s utvářením sociálních kontaktů, s problematikou mezilidské komunikace a se zákonitostmi života sociálních skupin.