Předmět Anglický jazyk 3 navazuje na předmět Anglický jazyk 2 a jeho cílem je i nadále rozvíjet již získané znalosti studentů. Důraz je kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni.

Cílem odborného předmětu Didaktika angličtiny 1 je seznámit studenty se základními pojmy a principy cizojazyčné výuky.

Předmět se věnuje obsahově a jazykově integrovanému vzdělávání (CLIL) na 1. stupni základních škol. Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem CLIL, základní terminologií a principy práce ve výuce nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka (AJ).

Testy Anglický jazyk 1 (T_CJP/6BAN1)