V průběhu kurzu je podán teoretický výklad morfologie klasické latiny se zaměřením na jmennou flexi (substantiva, adjektiva, zájmena) a indikativní systém latinského slovesa.

Během dvousemestrálního kurzu se studenti seznámí se základy latinské syntaxe, která je nezbytná pro porozumění latinským textům. Začátek kurzu bude věnován důležitým stavebním prvkům latinské syntaxe - fungování konjunktivu a souslednosti časové.

Přednáška a seminář budou věnovány těmto disciplínám: paleografie, diplomatika, kodikologie, chronologie a epigrafiky. V rámci semináře získají studenti základní předpoklady ke korektní četbě středověkých i novověkých písemných památek a osvojí si základní práci s chronologickými tabulkami.

Cílem kurzu je seznámit posluchače s přehledem historického vývoje písma latinského kulturního okruhu, psací látky, psacích prostředků od dob antiky s důrazem na období středověku a naučit posluchače číst texty psané písmem běžně se v našem prostředí vyskytujícím.