Základním cílem předmětu je, aby si student osvojil funkce klíčových kategorií procesu řízeného vzdělávání, resp. sebevzdělávání a pochopil jejich vzájemné vazby v didaktickém systému.

Předmět je určen všem studentům, kteří v rámci své diplomové práce realizují empirický výzkum v pedagogických nebo příbuzných vědách. V tomto předmětu si studenti osvojí principy výzkumné práce v pedagogice a získá potřebné dovednosti, které by měl být schopen při zpracování diplomové práce prakticky využít.

Student získá dovednost aplikovat teoretické poznatky na pozorovaných vyučovacích hodinách - konkrétně by si měl osvojit dovednost formulovat cíle výuky a didakticky analyzovat učivo pro přípravu výuky, měl by umět posoudit přednosti a nevýhody vyučovacích metod, forem motivace žáků, metod hodnocení a organizačních forem a typů zadávaných učebních úloh.