Aplikovat vybrané filozofické směry, postupy či díla na konkrétní problémy pedagogické praxe, zejména speciální pedagogiky. Poukázat na širší kontext a hlubší dimenzi problémů, jimiž se speciální pedagogika zabývá, i metod, jež používá. Zvýrazněn je etický moment výchovy a profesní etika pedagogů.

Vřadit specializační pedagogické studium do náležitého obecného filozofického kontextu. Připomenout základy filozofie výchovy - antické (řecké a latinské), křesťanské (středověké a raně novověké) i současné (20. století).

Obsah předmětu navazuje na základy logopedie v bakalářském studijním programu. Studenti si rozšíří poznatky v oblasti organizace a prostředků logopedické intervence u osob s narušenou komunikační schopností včetně vlivu rané péče na rozvoj řeči u dětí s postižením.

Studenti budou seznámeni s vědním oborem logopedie, jeho historickým vývojem, změnami a současnými trendy, základní terminologií.

Cílem předmětu je osvojení základních principů diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb dětí/žáků s narušenou komunikační schopnosti se zaměřením na raný, předškolní a školní věk.

Studijní předmět je povinně-volitelný a jedná se o nadstavbu speciální pedagogiky z hlediska objasnění poradenských služeb ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog) a ve školských poradenských zařízeních (pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum).

Poznání poruch, které negativně ovlivňují školní úspěšnost dětí a mládeže a jsou spojeny s odchylkami CNS. Jedná se o teoretické a praktické problémy dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dalších poruch, včetně specifických poruch chování.

Cílem předmětu je osvojení základní terminologie vztahující se k nadání. Seznámení s možnostmi identifikace nadání ve školách (mateřská, základní) a školských poradenských zařízeních, přiblížení metod a forem vhodných k edukaci nadaných.

Seznámení s teorií a částečně s praxí výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých osob s mentální retardací. Ovládnutí základních technik. Nový pohled na mentálně postiženého v dnešním světě. Obsah a cíl psychopedie. Kategorizace a variabilita mentální retardace. Řešení vztahu subjekt-objekt při výchově mentálně postiženého, osobnost psychopeda....

Předmět je základní speciálně pedagogickou disciplínou, která slouží k uvedení studentů do stěžejních speciálně pedagogických pojmů a jejich vztahů s příbuznými disciplínami. Zabývá se speciálně pedagogickou terminologií, systematizuje a interpretuje základní speciálně pedagogické jevy a zákonitosti.