Cílem předmětu je seznámit studenty s alternativními a augmentativními komunikačními systémy a možnostmi jejich aplikace u osob s různým druhem a stupněm zdravotního postižení (včetně osob s více vadami), zejména v procesu edukace.

Cílem studijního předmětu je vybavit studenty teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Vymezit okruh osob s mentálním postižením, orientovat se v oblasti vývoje dítěte s mentálním postižením a osvojit si základy speciálněpedagogické diagnostiky a intervenčních přístupů. Student si v plném rozsahu osvojí vědomosti z oblasti pedagogiky osob s mentálním postižením, bude schopen aplikovat strategie a metody ve vzdělávání a výchově dětí a žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra v oblasti rozvoje kognitivních, motorických a senzomotorických dovedností.

Cílem předmětu je rozvoj teoretických i praktických kompetencí studentů ohledně tvorby výzkumu a výzkumných projektů ve speciální pedagogice a rovněž rozvoj znalostí speciálně pedagogické metodologie, která je nutná pro tvorbu závěrečných diplomových prací studentů.
Cílem předmětu je rozvoj teoretických i praktických kompetencí studentů ohledně tvorby výzkumu a výzkumných projektů ve speciální pedagogice a rovněž rozvoj znalostí speciálně pedagogické metodologie, která je nutná pro tvorbu závěrečných diplomových prací studentů.

Cílem výuky je zvládnutí základů pediatrické propedeutiky jako základního předpokladu k pochopení zvláštností dětského věku a nemocí dětského věku. Studenti budou seznámeni se základními rysy psychomotorického vývoje dítěte, s nejčastěji se vyskytujícími onemocněními dětského věku a získají teoretické poznatky o dětském růstu a vývoji v jednotlivých věkových skupinách.