Předmět formou praktických cvičení rozšiřuje znalosti studentů získané v kurzu Základy geoinformatiky. V průběhu semestru je střídána frontální výuka zaměřená na funkce softwaru ArcGIS pro zpracování geodat se samostatnou prací studentů na řešení modelových projektů.

Studenti jsou seznámeni s hlavní terminologií a koncepty fluviální geomorfologie. Předmět reflektuje moderní směry poznání světové fluviální geomorfologie a přináší informace o jejich praktickém využití.

První polovina semestru se bude věnovat právní stránce územního plánování. Seznámíme se s územním plánováním v Evropě s detailním zaměřením se na Českou republiku. Studentům budou představeny základní územně plánovací dokumenty - Politika územního rozvoje (PÚR), Zásady územního rozvoje (ZÚR), Územní plány obcí (ÚP),...

Testy Základy environmentální geografie v lokálním rozvoji 2 (T_KFG/7XEN2)

Studenti se seznamují s hlavními aspekty moderních přírodních věd. Představen je koncept vědy jako důležité komponenty moderní společnosti a zmíněny jsou i některá filozofická úskalí vědy a její historické milníky. Studenti jsou seznámeni s vědeckou metodologií, prací s informačními zdroji, reflektována je především práce s moderními informačními zdroji, kritický přístup k informacím, citační etika.

Kurz uvádí studenty do širokého pole environmentální geografie. Seznamuje studenty s hlavními problémovými oblastmi, které environmentální geografie studuje, a to jak z pohledu dílčích fyzicko-geografických sfér, tak z hlediska komplexnějšího pohledu na krajinnou sféru a roli člověka v jejich dlouhodobé interakci.

Během kurzu jsou představeny jednotlivé koncepce krajinotvorných programů v České republice, přičemž je kladen důraz na jejich vztah k lokálnímu rozvoji území. V rámci výuky je prezentován globální, regionální i lokální aspekt ochrany krajiny, přírody a ŽP.