Řešení experimentálních úloh z mechaniky, termiky a molekulové fyziky.

Řešení experimentálních úloh z optiky a z nauky o kmitání a vlnění.

Biofyzika je mezioborová disciplína zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla na úrovni tkání, a orgánů, pochopení základních fyzikálních dějů, které následně využívají jednotlivé medicínské obory.

Základní pojmy a rovnice Maxwellovy makroskopické teorie elektromagnetického pole. Klasifikace elektromagnetických polí a jejich vlastnosti. Elektormagnetické vlnění a záření. Základy relativistické elektrodynamiky v Minkovského prostoročase.

Opakování a prohloubení znalostí z fyziky ze střední školy.

Řešení experimentálních úloh z mechaniky, termiky a molekulové fyziky.