Náplní předmětu je oblast mechanických vlastností hybného systému, mechanický pohyb z hlediska vnějších a vnitřních sil, kinematické a dynamické charakteristiky pohybu.

Didaktika TV pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.

Studijní předmět protetická fyzioterapie je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem poskytnout základní informace o protetické fyzioterapii v předamputačním, poamputačním a protetickém období s využitím moderních kineziologicko-terapeutických metodik.

Didaktika TV pro fyzioterapeuty/ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.

Teoreticko-praktický předmět zaměřený na získání slovní zásoby a základních dovedností pro práci s odbornými texty ve zdravotnickém prostředí.

Úkolem studijního předmětu je poskytnout zdravotní sestře bazální informace o možnostech, kdy jako profesionál může poskytovat základní péči rehabilitačního charakteru. Schopnost praktického uplatnění spolupráce obou profesí v kompexní péči o pacienta je stěžejním cílem tohoto studijního předmětu.

Posluchači se seznámí s metodikou a obecnými zásadami pro vypracování bakalářských prací, metodikou postupu při zpracování bakalářské práce, administrativními úkony spojenými se zadáním a odevzdáním práce, povinnými součástmi práce, informačním systémem pro evidenci VŠKP, zpracování souhrnů (abstraktů).