Students will be introduced to longitudinal studies focusing on different aspects of individual psychosocial functioning: intra-individual, developmental, and social.

Cílem předmětu je seznámit studenty s psychologií osobnosti jako zastřešující disciplínou shrnující psychologické poznatky o lidském jedinci. Obsahem výuky je soubor teoretických poznatků zdůrazňujících integrativní a systémové pojetí osobnosti, včetně jejich praktické aplikace při poznávání a posuzování osobnosti.

V předmětu se studenti seznámí se základními oblastmi genderových aspektů v psychologii. Pozornost bude věnována psychologickému pohledu na gender, vývoji genderové identity, genderovým aspektům v psychoanalytických teoriích a v dalších teoriích vývoje.

V předmětu se studenti seznámí s aktuálními otázkami řešenými ve vývojové psychologii, získají základy porozumění v současnosti používaných dizajnů vývojového výzkumu, moderním teoriím vývoje v dospělosti, stáří i v průběhu celého života.