Cílem předmětu bude kultivovat jazykový projev studentů, rozšířit jejich slovní zásobu, stejně jako je naučit pracovat s krásnou literaturou, aby k ní jednak získali kladný vztah a jednak si osvojili umělecké lexikum, kteé budou moci využít v dalším studiu.

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami a nepsanými pravidly každodenní mluvené komunikace v Rusku. Pozornost bude věnována jak výrazům odborný, tak i hovorovým.

Cílem předmětu je přiblížit proměny ruské literatury v postsovětském období a na přelomu 20. a 21. století. Výklad je zaměřen na osvětlení esteticko-filozofických systémů, jež stály u zrodu dominantních uměleckých směrů tohoto období.

Student získává přehled o problematice audiovizuálního překladu v současném světovém a střdoevropském kontextu. Zná jeho základní druhy, současnou praxi a vývojové tendence.

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky překladatelství, představit jim základní přístupy k překladatelské praxi a připravit je teoreticky na některé dílčí problémy překladu. V přednáškách se studenti seznamují s terminologií a teoretickým základem translatologie.

Student získá znalosti o vývoji strojového překladu, principu jeho fungování, možnostech aplikace na konkrétní skupiny vhodných textů a o možnostech nabízených překladatelskými programy.

Testy Fonetika a fonologie (T_KRU/1FOFO + 8FOFO)

Student získává přehled o problematice audiovizuálního překladu v současném světovém a střdoevropském kontextu. Zná jeho základní druhy, současnou praxi a vývojové tendence.