Cílem je seznámit studenty se základy potravinářské mikrobiologie a s vybranými aplikacemi poznatků v praktických tématech, aby je dokázali samostatně rozvíjet v prevenci alimentárních nákaz, seznámit s problematikou mikrobiologie potravin a možnostmi stanovení mikroorganismů v potravinách.

Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi, které mu umožní zvládnout plynulou a srozumitelnou edukaci pacientů a klientů o výživě a léčebné výživě; procvičit nutriční propočty; procvičit hodnocení nutričních propočtů a úpravy jídelníčků s ohledem na dostatečný doporučený denní příjem energie a sledovaných živin včetně mikronutrientů

Nutrition is not only important for healthy but also for patients. Dietary treatment is not a modern process, it is a recommendation and practice that is constantly evolving, changing in line with the new findings of the disease clinic, etc. Nutrition also plays a role in every stage of prevention.

Fyziologie 1 je preklinický experimentální předmět, který klade důraz na samostatnou práci studentů. Jeho cílem je, aby si studenti medicíny osvojili nejen faktické znalosti, ale také logické myšlení a manuální, rétorické a senzorické dovednosti v problematice funkce tělních tekutin a krevních buněk, kardiovaskulární, respirační a exkreční soustavy.

Cílem kurzu je předat studentům základní teoretické poznatky o jednotlivých typech potravin živočišného původu, možnostech jejich zpracování a využití, vybavit studenty znalostmi o nutričním složení potravin a seznámit je se základním dietetickým hodnocením potravin živočišného původu, naučit studenty vyhledávat nové poznatky z oblasti technologie potravin a prezentovat vědecky podložené informace z této oblasti.

Obsahem předmětu jsou základní poznatky o činnosti organismu jako celku, řízení jednotlivých funkčních soustav, jejich souhry - integrity a vztahy člověka k prostředí. Navazuje se na poznatky z fyziologie.

Předmět zahrnuje přednášky a praktická cvičení. Výživa je důležitým faktorem ovlivňujícím správný růst, vývoj a zdravotní stav organismu. Má význam v prevenci civilizačních onemocnění. Nesprávná nebo nedostatečná výživa může usnadnit vznik některých onemocnění.

Předmět je zaměřen na problematiku hodnocení stavu výživy, problematiku výživy populace a populačních skupin zdravých jedinců s ohledem na prevenci a ochranu jejich zdraví. Předmět zahrnuje výživu vztahující se k činnostem podporující zdraví a výživu alternativní.