Biofyzika je mezioborová disciplína (hraniční obor) zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Studenti se seznámí se základy biofyziky, se základní aplikací fyzikálních zákonitostí v živém organismu.

Biofyzika je mezioborová disciplína (hraniční obor) zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Studenti se seznámí se základy biofyziky, se základní aplikací fyzikálních zákonitostí v živém organismu.

Cílem předmětu je pochopení základních biochemických procesů probíhajících v buňce a možnostech laboratorní diagnostiky při objasňování patologických biochemických procesů a jejich regulací.

Cílem předmětu jsou praktické aplikace znalostí obecné a orgánové biochemie a patobiochemie v klinické medicíně. Cílem je naučit mediky indikovat a interpretovat na základě změny koncentrace substrátů či produktů enzymových dějů, změněné aktivity enzymu a jiných látek, upřesňovat diagnózu, prognózu i účinnost terapie onemocnění.

Biofyzika je mezioborová disciplína zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla na úrovni tkání, a orgánů, pochopení základních fyzikálních dějů, které následně využívají jednotlivé medicínské obory.

Obsah výuky v tomto stanoveném období vychází z definovaných postulátů obecné a lékařské mikrobiologie, základních principů genetiky a fyziologie mikrobiálních systémů.

Základní kurs fyziky navazuje na učivo středních škol, prohlubuje ho a doplňuje o nové informace s ohledem na aplikaci fyzikálních jevů a zákonitostí v živých organismech.

Tento kurz vznikl v rámci projektu JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436.

Tento kurz vznikl v rámci projektu JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436.