Cílem předmětu bude kultivovat jazykový projev studentů, rozšířit jejich slovní zásobu, stejně jako je naučit pracovat s krásnou literaturou, aby k ní jednak získali kladný vztah a jednak si osvojili umělecké lexikum, kteé budou moci využít v dalším studiu.

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami a nepsanými pravidly každodenní mluvené komunikace v Rusku. Pozornost bude věnována jak výrazům odborný, tak i hovorovým.

Předmět je zaměřen na všestranný lexikálně-gramatický rozbor textů a dokumentů z oblasti administrativy, publicistiky, obchodní ruštiny, ruštiny pro průvodce. Studenti se zdokonalují v recepci odborného textu, aktivně si osvojují novou slovní zásobu (včetně frazeologie v řeči podnikatele, homonym a synonym).

Student získá znalosti o vývoji strojového překladu, principu jeho fungování, možnostech aplikace na konkrétní skupiny vhodných textů a o možnostech nabízených překladatelskými programy.

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky překladatelství, představit jim základní přístupy k překladatelské praxi a připravit je teoreticky na některé dílčí problémy překladu. V přednáškách se studenti seznamují s terminologií a teoretickým základem translatologie.