Předmět navazuje na úvod do etiky probraný v předmětu Etika (KFI/KETIK). Představuje etiku jako důležitou součást praktické filozofie tím, že předvádí určité oblasti současné společenské praxe, v nichž dochází k etickým konfliktům, a naznačuje možnosti, které má aplikovaná etika jako speciální disciplína při jejich řešení.

Předmět se snaží uvést studenty do etiky paradoxně: Nejdříve etiku jako tradiční disciplínu zpochybní, bude se snažit spíše rozbíjet vžité představy a domnělé jistoty, představí etiku jako oblast, v níž se střetají často velmi protichůdné názory, takže ani mezi odborníky, tím méně pak mezi "prostými lidmi", nepanuje shoda o tom, co vlastně etika (morálka, mravnost) je.

Předmět dále rozvíjí způsobilosti, jichž studenti nabyli v předmětu Didaktika ZSV 1 a klade důraz především na jejich praktické uplatnění. Studenti jsou připravováni na první samostatné vyučování.

Studující se seznámí s rozmanitými přístupy k prostoru (chóra, spatium, space) i místu (topos, locus, place) v různých odborných disciplínách: filosofie, geometrie, geografie, architektura, urbanismus, ekologie, kulturní antropologie, literární věda, historie, uměnovědné teorie apod.

The aim of this course is to introduce the philosophical work of the Czech philosopher, theologian, writer and educational reformer Jan Amos Komenský (Ioannes Amos Comenius, John Amos Comenius), 1592-1670.

Cílem předmětu je připravit budoucí učitele ZSV pro výuku klíčových kompetencí, jak jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.

Kurs představuje úvod logiky a zaměřuje se především na klasickou výrokovou logiku. Cílem kursu je podporovat schopnost abstraktního myšlení a pomoci studujícím používat při analýze problémů řešených v humanitních vědách a ve filozofii formální metody a porozumět jejich fungování.

Kurz představuje základní úvod do moderní logiky. Jedním z hlavních cílů kurzu je naučit studující používat při analýze problémů v humanitních vědách a ve filozofii formální metody a porozumět jejich fungování.