V předmětu budou studenti seznámeni se současnými poznatky o strukturách nukleových kyselin a jejich funkcích. Pozornost je věnována nekovalentním interakcím nukleových kyselin jak s malými molekulami (látkami vazajícím se do žlábku, interkalátory), tak i s proteiny.

Závěrečné práce - pomocný výukový modul pro bakaláře a diplomanty entomologie.

Cílem studijního předmětu je naučit studenty aplikovat již osvojený systém základních didaktických kategorií při projektování, realizaci i reflexi výuky biologie na SŠ cestou didaktické analýzy učiva (DAU) a následně výsledky DAU prezentovat ve výuce didaktiky biologie.

Cílem předmětu je objasnit studentům základy evoluční ekologie, populační ekologie, teorie životních historií a kvantitativní ekologie. Přednášky navazují na klasickou obecnou ekologii a rozšiřují ji o chápání ekologických vztahů v zejména v kontextu moderních ekologických disciplín (evoluční ekologie, behaviorální ekologie).

Hlavním cílem předmětu je objasnit studentům principy biologické evoluce, tj. základními mechanismy (přirozený výběr, genetický drift, molekulární tah, mutace), hypotézami vzniku života, mechanismy speciace a extinkce.

Studenti získají základní poznatky o životních dějích v organismech, důraz je kladen na komplexnost základních fyziologických procesů. Studenti se naučí chápat fyziologické děje ve vývojových souvislostech při využití poznatků komparativní fyziologie.

V rámci předmětu Fyziologie živočichů jsou přednášeny základní fyziologické děje a jejich regulace u živočišných organismů v kontextu fylogenetického vývoje. Fyziologické děje jsou prezentovány srovnávacím způsobem, přičemž větší důraz je kladen na fyziologii obratlovců a člověka.

V rámci předmětu Fyziologie živočichů jsou přednášeny základní fyziologické děje a jejich regulace u živočišných organismů v kontextu fylogenetického vývoje. Fyziologické děje jsou prezentovány srovnávacím způsobem, přičemž větší důraz je kladen na fyziologii obratlovců a člověka.

Seminář seznamuje studenty se základy práce s informacemi z oblasti biologických vědních disciplín a s biologií jako vědou.

Cílem předmětu je objasnit studentům základní metody zpracování kvantitativních dat v přírodních vědách a interpretaci výsledků analýz. Studenti se seznámí jak s metodami deskriptivní analýzy dat (charakteristiky polohy a variability, momentové charakteristiky) a grafického zobrazení dat, tak také s pokročilejšími metodami inferenční statistiky (statistické testy, statistické modely).