Cizojazyčné texty

Modul: Formování občanských postojů prostředky mediální výchovy

Předměty:
KOV/NOMED - Nová média
KOV/DIDMV - Didaktika mediální výchovy
KOV/MDOPU - Média - obsahy, publika, účinky
KOV/SZTVS - Současné zpravodajství v televizi veřejné služby

Modul: Formy participace v moderních demokraciích

Předměty:
KOV/TEPRD - Teorie a praxe demokracie
KOV/VAKOB - Výchova k aktivnímu občanství
KOV/DVOBS - Dějiny vývoje občanské společnosti
KOV/FPRAP - Formy a prostředky rozvíjení aktivní participace
KOV/PSMD - Politické strany v moderních demokraciích

Modul: Etická výchova

Předměty:
KOV/DIDET - Didaktika etiky
KOV/ETIDP - Etická dilemata a školní praxe
KOV/DETER - Dějiny etických teorií
KOV/EFGRA - Etika finanční gramotnosti

Modul: Aplikace evropských standardů vzdělávání v podmínkách Moravskoslezského kraje

Předměty:
KOV/VRNOV - Vznik a rozvoj národnostního občanského vědomí po roce 1989
KOV/EDVOB - Evropská dimenze výchovy k občanství
KOV/ESPNM - Evropské standardy vzdělávání v oblasti práv národnostních menšin
KOV/IDOMS - Identita obyvatel Moravskoslezského kraje

Modul: Kulturní diverzita a sociální patologie

Předměty:
KOV/KANPS - Kulturní aspekty náboženství v prostředí školy
KOV/PEXVO - Problematika politického extremismu ve výchově k občanství
KOV/GVOCS - Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
KOV/PROKA - Propedeutika kulturní antropologie