Předmět navazuje na dvousemestrální výuku angličtiny. Zaměřuje se na studium, porozumění a interpretaci odborného textu (reading skills). Součástí je i vypracování odborného referátu (writing skills) a jeho prezentace (presentation skills).

Problematika výuky chemie na příslušném typu školy v základních tematických oblastech: Obecná chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie.

Předmět je zaměřen na význam experimentu v chemii a vybrané jednoduché experimenty. V rámci předmětu bude zařazena praktická realizace experimentů nenáročných na provedení a technické zázemí. Při vlastní realizaci experimentů studenti aplikují inovativní a alternativní metody.

V kursu se posluchači seznámí se základními typy chemických výpočtů a procvičí si je na konkrétních příkladech z laboratorní praxe.

Teoretické a experimentální základy instrumentálních metod analytické chemie. Metody elektrochemické, optické a separační.

Studium obecných vztahů a zákonitostí, které jsou nutným předpokladem pro další studium chemie. Zahrnuje výklad základních chemických pojmů, základní poznatky o stavbě atomu, periodickém systému prvků, chemické vazbě a chemických reakcích.

V semináři se opakuje a prohlubuje názvosloví anorganických sloučenin a následně se procvičují řešením problémů a příkladů jednotlivé tematické celky z předmětu Obecná chemie I.