CíPředmět se zaměřuje na vymezení rodiny, její historický vývoj až po současnou podobu s popisem aktuálních problémů českých rodin. Seznamuje s teoretickými východisky sociální práce s rodinou, etapizací práce s rodinou, metodami a technikami využitelnými při práci s různými typy rodin s akcentem na oblast sociálně-právní ochrany dětí.